FH Hafnarfjordur - Rosenborg BK 1er Tiempo: 1x2

Empate 2,10

FH Hafnarfjordur - Rosenborg BK Ambos Equipos Marcan

No 1,61

FH Hafnarfjordur - Rosenborg BK 1x2 y ambos marcan

Rosenborg BK y No 2,60

FH Hafnarfjordur - Rosenborg BK 1erTiempo-Final

Empate-Rosenborg BK 4,00

FH Hafnarfjordur - Rosenborg BK Primer equipo en anotar

Rosenborg BK 1,44